ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας,  με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Υπηρεσία Δημοτικού Φωτισμού
 • Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Υπηρεσία Πρασίνου
 • Γραφείο κίνησης των οχημάτων 
 • Συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
 • Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, οχημάτων και μηχανημάτων
 • Διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

2. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων Ανακύκλωσης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Πολιτική Προστασία
 • Συγκρότηση συνεργείων έκτακτης ανάγκης 
 • Υπηρεσία Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
 • Υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
 • Υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

3. ΤΣΕΒΑ – ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και Ισότητας των Φύλων, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Υπηρεσία καθαριότητας οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων 
 • Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 • Διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου

Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

4. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και  εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής
 • Ευθύνη συντονισμού του πολιτικού έργου της Δημοτικής Αρχής
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος
 • Σχεδιασμός και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων
 • Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου
 • Επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Αντιδημάρχος Κοινωνικής Πολιτικής, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Κοινωνική Πολιτική, 
 • Δημόσια Υγεία, 
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια 
  και συγκεκριμένα: α) την εποπτεία λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, β) την εποπτεία λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γ) την εν γένει προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, δ) την υγιεινή των εργαζομένων, ε) την ανάπτυξη και λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, στ)  Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος.

 

6. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Διαχείριση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου
 • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης
 • Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου
 • Ανάπτυξη των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων  ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 • Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
 • Θέματα Αθλητισμού

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και β) μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

7. ΠΑΝΤΖΑΣ  ΣΠΥΡΟΣΑντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Παιδείας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

 • Διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας
 • Παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης
 • Δημοτική Συγκοινωνία
 • Θέματα που αφορούν στην Παιδεία και τον Πολιτισμό
 • Διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής