ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ ΔΩΡΕΑ, ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕ ΔΩΡΕΑ, ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρ. 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του άρ. 377 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ανακοινώνει ότι:
Με το υπ’ αρ. 19513/15-12-2020 έγγραφο, έχει κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, η εκπονηθείσα με δωρεά και άνευ ανταλλάγματος μελέτη, με τίτλο: «Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου», η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι επί μέρους κατηγορίες μελετών και στοιχεία:
-Αρχιτεκτονική Μελέτη (Προμελέτη).
-Τεχνική έκθεση του έργου.
-Έγκριση από Περιφέρεια Αττικής της υπαγωγής σε Πρότυπες Περ/κές Δεσμεύσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, με την υπ’ αρ. 326/10-12--2020 Απόφασή της, (ΑΔΑ: ΨΛΓ5Ω16-3ΞΠ) αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία, τη δωρεά ποσού έως 50.000,00 €, χωρίς αντάλλαγμα για τον Δήμο, από την εταιρεία: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, σύμφωνα με την υπ αρ. 19312/10-12-2020 επιστολή του εκπροσώπου της, για την εκπόνηση μελέτης του έργου: «Παραολυμπιακό Αθλητκό Κέντρο», από τη μελετητική ομάδα: «ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», που έχει έδρα επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 57-59 Αθήνα, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 Υ.Α. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203/τ. Β’).
Η ανωτέρω μελέτη θα διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας: Οδός Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, πληροφορίες κο Κουτσούκη Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., τηλ. 22943 21036, για όσους θέλουν να λάβουν γνώση, ενώ θα δημοσιευτεί και στον συνήθη τόπο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα μεταφόρτωσης της μελέτης, από τον υπερσύνδεσμο www.rafina-pikermi.gr, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, ώστε να δύνανται να υποβάλουν τυχούσες παρατηρήσεις τους, επί της ανωτέρω μελέτης, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης, στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του Δήμου www.rafina-pikermi.gr . ΟΙ παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά, στην παραπάνω αναφερθείσα διεύθυνση του Δήμου, ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grafeio-dhmarxou@0164.syzefxis.gov.gr , μόνο εντός του διαστήματος της ανάρτησης.
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες τήρησης των Ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου να αποστείλουν στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης και της μελέτης.

Ο Δήμαρχος,
Ευάγγελος Μπουρνούς

Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωνση

Αρχεία