Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει σε συμφωνία πλαίσιο για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» διάρκειας τριών (3) ετών.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου είναι 212.625,22€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.. Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει μετά την 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η συμφωνία-πλαίσιο αφορά την προμήθεια των υλικών ύδρευσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Συνοπτικά τα προς προμήθεια υλικά:

  • ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
  • ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ
  • ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
  • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  • ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για το περιεχόμενο της διακήρυξης στην εξής διεύθυνση: https://www.rafina-pikermi.gr/sites/default/files/prokirixeis/21PROC009381025%20-%20ARXEIO.pdf