ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΜΕ ΑΡ. ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10283/13-7-2020