Απόφαση περί «επιβολής προστίμου για ρύπανση κοινοχρήστων χώρων»