Δ.Ο.Π.Α.Π. - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ