ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Πέντε νέες αποφάσεις για επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες για ακαθάριστα οικόπεδα αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

27. Απόφαση 517-2021Δημάρχου_ΑΔΑ- 6ΗΦ3Ω16-2ΚΧ

28.Απόφαση 518-2021 δημάρχου_ΑΔΑ-ΩΔΑΖΩ16-3Ι1

33. Απόφαση 519-2021 Δημάρχου_ΑΔΑ- Ψ665Ω16-ΥΕΚ

38. Απόφαση 520-2021 Δημάρχου_ΑΔΑ-6ΜΟΩΩ16-Θ0Φ

43. Απόφαση 521-2021 Δημάρχου_ΑΔΑ-ΨΨ46Ω16-ΞΟΒ