Πίνακας επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 6344/12-5-2021 Ανακοίνωση για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας

Πίνακας επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 6344/12-5-2021 Ανακοίνωση για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας