Πίνακας Επιλογής της υπ' αριθ. πρωτ. 7255/29-4-2022 Ανακοίνωσης Πυρασφάλειας