ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

  • Διαχείριση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας
  • Μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου
  • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης
  • Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου
  • Ανάπτυξη των υπηρεσιών του Δήμου μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων  ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
  • Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
  • Θέματα Αθλητισμού

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και β) μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.