ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 10η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)