ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ