ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ