ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Εποπτείας Υπηρεσίας Δημοτικού Φωτισμού
  • Εποπτείας Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Εποπτείας Υπηρεσίας Πρασίνου
  • Εποπτεία του γραφείου Κίνησης των οχημάτων
  • Συντήρησης και Αποκατάστασης οδοστρωμάτων
  • Συντήρησης Επισκευής και λειτουργίας Εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και μηχανημάτων
  • Διαχείρισης Δημοτικής Αποθήκης
  • Ασφάλειας των εργαζομένων

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής