ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑ, Microsoft Office document icon ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Παρατηρήσεις: 

Υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 6344/12-5-2020, ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιπυρική περίοδο 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: fotiadi@0164.syzefxis.gov.gr

Κατηγορία: 
Προκήρυξη