Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μνημονίου συνεργασίας για τα έτη 2020 και 2021 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, με διάθεση λεωφορείων και προσωπικού