Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών