Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 09/08/2022 - Προκήρυξη - Διακήρυξη για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 26/07/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση της υπ’ αρ. πρωτ. 14208/26-7-2022 ανακοίνωσης  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας.

  Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

  Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ήτοι από την Τετάρτη  27 Ιουλίου 2022 έως την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 22/06/2022 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/06/2022 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/06/2022 - Προκήρυξη - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΛΟΓΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 07-08/09/2022
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/06/2022 - Προκήρυξη - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΛΟΓΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 22-23/08/2022
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/06/2022 - Προκήρυξη - Ανάθεση υπηρεσίας «Νυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 189729
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 30/05/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή με κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν Σ. Παπαγεωργίου, κας Β. Φωτιάδη και κου Αθ. Κουτρουμπέλη (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056, -029, -057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από την Κυριακή 5/6/2022 έως και την Τρίτη 14/6/2022.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/05/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή με κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν Σ. Παπαγεωργίου, κας Β. Φωτιάδη και κου Αθ. Κουτρουμπέλη (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056, -029, -057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από από Τετάρτη 1/6/2022 έως Παρασκευή 10/6/2022.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 04/05/2022 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 για την ειδικότητα ΔΕ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες