Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 02/07/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ΄΄
 • 14/06/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε.

  ΕΔΩ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΔΩ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • 16/05/2019 - Διαγωνισμός - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010”

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού “Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010”

  “Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010”

 • 13/04/2019 - Διαγωνισμός - Ανοικτός ηλ. διαγωνισμός για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών - ΝΕΟ

  Ανοικτός ηλ. διαγωνισμός για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών - ΝΕΟ

  Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (247.969,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

  Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

 • 11/04/2019 - Διαγωνισμός - Κατασκευή αγωγού ύδρευσης οδού Καρπασίας και πύκνωση δικτύου ομβρίων

  Κατασκευή αγωγού ύδρευσης οδού Καρπασίας και πύκνωση δικτύου ομβρίων


  Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 189.718,15 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

  Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

 • 03/04/2019 - Διαγωνισμός - Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για «εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης υλικών»

  Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για «εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης υλικών»

  Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95.2[β] του N.4412/2016 , για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» Προϋπολογισμού Δαπάνης 23.181,00 € ( με ΦΠΑ 24 %)

  Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

 • 04/03/2019 - Διαγωνισμός - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου
   

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ : «Αγορά οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου»

   

  Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας αγοράς οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου

  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

  Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 04/03/2019 έως και 26/03/2019, ώρα 15:00.

  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής:

  Άρθρο 1ο. : Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου

  Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

  1. Να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου

  2. Να έχει έκταση τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση τουλάχιστον (5) στρεμμάτων

  3. Να έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό ή εθνικό δίκτυο, επαρκούς πλάτους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό των λεωφορείων και να βρίσκεται κοντά σε εθνικό οδικό δίκτυο.

  4. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή απόσπασμα κτηματολογίου) και από κοινή αίτηση – δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

  5. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά

  οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου..

  6. Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, χωρίς έντονες κλίσεις.

  Άρθρο 2ο : Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας

  Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:

  Α: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο και εν συνεχεία, η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

  Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:

  i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό.

  ii. Τοπογραφικό διάγραμμα, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου, με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου.

  iii. Τίτλους ιδιοκτησίας.

  iv. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη.

  v. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και στοιχεία – έγγραφα απ’ όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.

  Β: Διενέργεια δημοπρασίας

  Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α΄ φάσης.

  Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας.

  Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.):

  Στην περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 €, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, Σ.Ο.Ε. (άρθρο 186 παρ. 6 Ν.3463/2006, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.2873/00, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 12 του Ν.2579/98). Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμάται ότι η αξία του ακινήτου θα είναι πολύ μεγαλύτερη των 58.694,06 € και επομένως τίθεται ζήτημα εκτίμησης της αξίας του από το Σ.Ο.Ε.

  Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών που θεσπίστηκαν με την Γ’ του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 «όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται του Ειδικό Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) νοείται εφεξής του σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών το νόμου αυτού». Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήψη δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

  Άρθρο 3ο : Εγγύηση συμμετοχής

  Σύμφωνα με την π’ αριθμ. ΓνΝΣΚ 99/1984 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου περί αγοράς πράγματος από Δήμο, εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες για την πώληση δημοτικού πράγματος διατυπώσεις, εκτός της περί καταθέσεως χρηματικής εγγυήσεως, που είναι διάταξη προσιδιάζουσα μόνο στην περίπτωση με δημοπρασία δημοτικού πράγματος, Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής για συμμετοχή στη δημοπρασία (που κατατίθεται στη ΒΦάση) ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 270/81.

  Άρθρο 4ο : Εγγυητής

  Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

  Άρθρο 5ο : Δικαίωμα αποζημίωσης

  Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

  Άρθρο 6ο : Σύμβαση

  Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή προσύμφωνου, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

  Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών, το προσύμφωνο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας του γηπέδου.

  Άρθρο 7ο : Δημοσίευση Διακήρυξης

  Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε καθηµερινή ηµερήσια εφηµερίδα .

  Άρθρο 8ο : Επανάληψη Δημοπρασίας

  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

  α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

  β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύμβαση.

  Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του, ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

  Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

  Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

  Άρθρο 9ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

  Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00, στα Τηλέφωνα: 2294321001 και στο FAX: 2294023481

  Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

   

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

 • 28/02/2019 - Διαγωνισμός - Προµήθεια συστήµατος αυτόµατων συσκευών πληρωµών τελών παρόδιων θέσεων στάθµευσης

  Προµήθεια συστήµατος αυτόµατων συσκευών πληρωµών τελών παρόδιων θέσεων στάθµευσης
  αρ.πρωτ 29

  Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης της ∆ΕΑΑΠ-ΜΑΕ, έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.152,00 ευρώ με φπα (K.A. :5/14.00.00.0000 και 41/61.00.01.0002)

  Ο Πρόεδρος της ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ , διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «προμήθεια συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης (παρκομέτρων) της ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ, έτους 2019 ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.152,00ευρώ με ΦΠΑ, (Κ.Α 5/14.00.00.0000 και 41/61.00.01.0002)

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τρίτη 26/03/2019, και ώρα 10.30 π.μ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Ραφήνας-Πικερμίου (αίθουσα Δ.Σ), οδ. Αραφηνίδων Αλών 12 , Ραφήνα, τηλ:2294321065.

  Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΑΑΠ Λεωφ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 στο τηλέφωνο 2294321065 και φαξ 22940-23481 στην κα. Βασιλική Μπέκα, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.rafina-pikermi.gr/

   

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, αλλά μόνο καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης. Το ΦΠΑ θα βαρύνει τη ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη. Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

   

  Αναλυτικά η διακήρυξη και το ΤΕΥΔ

 • 16/01/2019 - Διαγωνισμός - Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης

  Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης


  Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/21.10.2013.

  Δείτε αναλυτικά τα σχετικά έγγραφα εδώ.

Σελίδες