Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 10/10/2022 - Προκήρυξη - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 23/09/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πυρκαγιών της 19ης Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021

  «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr

  ή εναλλακτικά στο Κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα- 19009 (Πληροφορίες: Σοφία Παπαγεωργίου, Βασιλική Φωτιάδη, στα τηλ: 22943 – 21029, 21056).

  Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας

  και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 24-9-2022,  ημέρα   Σάββατο   έως  και τις 30-9-2022 ημέρα  Παρασκευή

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 22/09/2022 - Προκήρυξη - Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ»ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 01/09/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 26/08/2022 - Διαγωνισμός - Πίνακες κατάταξης, καθώς και τον υπ’ αρ.πρωτ.18433/26-8-2022 Πίνακα Επιλογής της αρ.πρωτ.14208/26-7-2022 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
  Πίνακες κατάταξης, καθώς και τον υπ’ αρ.πρωτ.18433/26-8-2022 Πίνακα Επιλογής της αρ.πρωτ.14208/26-7-2022 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), για το διδακτικό έτος 2022-2023.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 17/08/2022 - Διαγωνισμός - Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης της αρ.πρωτ.14208/26-7-2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), καθώς και τους πίνακ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/08/2022 - Προκήρυξη - Διακήρυξη για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 26/07/2022 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση της υπ’ αρ. πρωτ. 14208/26-7-2022 ανακοίνωσης  και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας.

  Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

  Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ήτοι από την Τετάρτη  27 Ιουλίου 2022 έως την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 22/06/2022 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/06/2022 - Προκήρυξη - Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022
  Λόγω προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ο αριθμός του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των συμμετεχόντων.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες