Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 24/09/2021 - Προκήρυξη - Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021-2022 (υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 15036/24-9-2021)

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση της αρ.πρωτ.12272/5-8-2021 ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr.

  Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ήτοι έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/08/2021 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2022
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 19/08/2021 - Προκήρυξη - Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων για την «Προμήθειας Τροφίμων Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής ‘’Φίλιππος Καβουνίδης’’»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/08/2021 - Διαγωνισμός - Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021
  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’), στους πίνακες κατάταξης αναγράφεται μόνο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 05/08/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021-2022
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 02/08/2021 - Διαγωνισμός - Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, αποκλεισθέντων υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2021
  Πίνακες κατάταξης υποψηφίων, αποκλεισθέντων υποψηφίων, και επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2021. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’), στους πίνακες κατάταξης και αποκλεισθέντων αναγράφεται μόνο ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/07/2021 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 180753»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/07/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από την Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη 27/7/2021

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 15/07/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από την Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη 27/7/2021.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/07/2021 - Διαγωνισμός - Δαπάνες Καθαρισμού Οικοπέδων βάση της 4ης /2012 Πυροσβεστική Διάταξης
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες