Μπατάλης Παύλος – Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

  • Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό των σχετικών ενεργειών στην κατεύθυνση της πρόληψης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
  • Την εισήγηση στον Δήμαρχο για τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων  για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
  • Τη μέριμνα για την ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και επαπειλούμενων φυσικών καταστροφών πριν ή μετά την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων  οποτεδήποτε απαιτηθεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση
  • Τον συντονισμό και τη διαχείριση του αρμόδιου ανθρώπινου δυναμικού κατά την εξέλιξη των περιστατικών που επιλαμβάνεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
  • Τη διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας
  • Τη διαχείριση και εποπτεία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
  • Την τουριστική προβολή του Δήμου