Μπουράνης Αριστείδης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Τη διαχείριση και εποπτεία του καθαρισμού οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων μέσω του Τμήματος Αποκομιδής και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων
  • Τη διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Βιοαποβλήτων
  • Τη διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου
  • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των αδειών υπαίθριας διαφήμισης