Καλφαντής Παναγιώτης 

Αντιδήμαρχος με αντικείμενο

τον συντονισμό των έργων ανάπλασης και υποδομών στις πληγείσες περιοχές. Η θητεία του παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2023.

Παρατείνεται η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.