Ανδρέας Γκουγκουλής

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 2004 αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη «Διοίκηση Υπηρεσιών». Τον Δεκέμβριο του 2005 εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης από όπου αποφοίτησε με άριστα το Νοέμβριο του 2007. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά και είναι μέλος του του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει διατελέσει εισηγητής του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενος στα Τμήματα Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού και Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών υπήρξε μέλος και γραμματέας πολλών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια πάνω στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και έχει εκπονήσει μελέτες και εργασίες που αφορούν ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Απότον Σεπτέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016 ήταν Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2019 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου υπηρέτησε ως Διευθυντής της αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο διάστημα αυτό, μεταξύ άλλων:

  • Εκπροσώπησε τη χώρα και το Υπουργείο σε διεθνή fora, διμερείς επαφές και συντονιστικές επιτροπές σχετικές με το αντικείμενο της διαχείρισης των προσφυγικών πληθυσμών.
  • Συνέταξε και υλοποίησε το Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοχής του Υπουργείου.
  • Είχε την ευθύνη κατάρτισης και παρουσίασης των Σχεδίων Χρηματοδότησης για το Προσφυγικό από πόρους της ΕΕ εκ μέρους του ΥΜΕΠΟ για τα έτη 2018 και 2019.

Το Σεπτέμβριο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ Γ΄1953/22-10-2019).
Ως Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον Δήμαρχο του συνόλου του προσωπικού και των υπηρεσιών του Δήμου, μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων, παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις, εκδίδει κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. Παράλληλα, ενημερώνεται αμελλητί και παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους για να εξασφαλίσει την εναρμόνιση των αποτελεσμάτων των δράσεων τους με τους στόχους του Δήμου. Επίσης, έχει την ευθύνη σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, ελέγχου της πορείας εκτέλεσης δαπανών, στοχοθεσίας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, ψηφιακής ανάπτυξης, ποιότητας και οργάνωσης, σχεδιασμού και παρακολούθησης μελετών και προγραμμάτων, καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος.
Τέλος, με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 824/7-10-2019 ορίσθηκε αν. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μάτι Ξανά», η οποία έχει την ευθύνη ανάπλασης της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.