Τετάρτη, 17 Ιουλίου,2024

Κέντρο Κοινότητας Ραφήνας Πικερμίου

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;

Το Κέντρο κοινότητας του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου λειτουργεί από το 2020 και υποστηρίζει τις ήδη παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους και χρειάζονται τη συνδρομή της πολιτείας. Στους κατοίκους του Δήμου παρέχεται ένα πλέγμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων

Σε ποιους απευθύνεται ;

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου.  Από εκεί  κάθε  πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για  τους φορείς, τις υπηρεσίες και τα  προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας, καθώς και για τα επιδόματα που δικαιούται.

Ποιές είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ; 

  • 1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών για όλα τα επιδόματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές  που δικαιούται.
  • 2. Υποστήριξη πολιτών για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
  • 3. Διεκπεραίωση των διαδικασιών πρόσβασης στα προνοιακά επιδόματα.
  • 4. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές – Διασύνδεση με Κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες Υγείας.
  • 5. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων
  • 6.Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού
  • 7.Συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής και ευαισθητοποίησης καθώς και πάνω σε θέματα πρόληψης
  • 8.Διοργάνωση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων κοινοτικής ανάπτυξης

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά : 

 

ΕΕΕ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα):

  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήρια /άδεια παραμονής σε ισχύ όλων των μελών της οικογένειας

Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN με κύριο δικαιούχο τον αιτούντα

Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού που κατοικούν στην ίδια στέγη με το γνήσιο της υπογραφής (Link για έντυπο συναίνεσης: https://keaprogram.gr/govnr/Home/Contact )

Λογαριασμό ρεύματος  

Ε1 Τελευταίου φορολογικού έτους εμπρόθεσμα κατατεθειμένη  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 

Σε περίπτωση διαζυγίου : Επίσημο χαρτί διαζυγίου και επιμέλειας  τέκνων 

Σε περίπτωση διάστασης: αίτηση διαζυγίου, αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας (π.χ. διαφορετικά μισθωτήρια)   και  λογαριασμοί  ΔΕΚΟ

Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων από τι βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο- δημοτικό- γυμνάσιο) 

Σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας : Βεβαίωση πιστοποίησης από ΚΕΠΑ

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας : Ε9

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ενοικίασης: Ενεργό ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο 

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: Ε2 του Παραχωρητή και E1 του αιτούντα, από όπου θα προκύπτει 100% δωρεάν παραχώρηση καθώς και ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα 

*ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΝ  ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ 

 

2.Επίδομα Στέγασης

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήρια / άδειες παραμονής σε ισχύ όλων των μελών της οικογένειας

Ενεργό ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο συμβόλαιο

Λογαριασμό ρεύματος στο όνομα του αιτούντα ή σε άλλο μέλος του νοικοκυριού

Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN με κύριο δικαιούχο τον αιτούντα  

Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού που κατοικούν στην ίδια στέγη με το γνήσιο της υπογραφής (Link για έντυπο συναίνεσης: https://www.epidomastegasis.gr/gov/Home/Info )

Ε1

Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων από τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο- δημοτικό- γυμνάσιο)

*ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ    ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΝ  ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ  ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ

 

 

3.Επίδομα Γέννησης 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου

Α.Μ.Κ.Α  τέκνου

Εκκαθαριστικό σημείωμα και Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση ξεχωριστής υποβολής των γονέων (έγγαμοι ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, υποβάλλουν αμφότεροι)

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ  ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη  Ε.Ε  ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε

Πρόσφατη βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Δημόσιο Έγγραφο για πολίτες Ε.Ε που ν’ αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πράξης συμφώνου συμβίωσης.

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 

EMAIL (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Ανάθεσης επιτροπείας παιδιού σε φυσικό πρόσωπο : Δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης

Αναγνώρισης Τέκνου: Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου

Ανάθεσης επιμέλειας: Σχετική δικαστική απόφαση  ή σχετική διαταγή ανάθεσης

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020.

Η μητέρα του παιδιού ή ο έχων την επιμέλεια να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

Οι πολίτες τρίτης χώρας να διαμένουν στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί  από αλλοδαπή αρχή, θα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει πιθανές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, θα ζητηθεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας. 

 

4.Αιτήσεις/παρατάσεις Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών

ΑΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ  : 

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΚΑ

ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  Ή ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

Αν πρόκειται για αίτηση παράτασης : Προηγούμενη Απόφαση ΓΑΠΑ

Υπεύθυνη Δήλωση προς ΟΠΕΚΑ (επισύναψη ΥΔ σε αρχείο word/pdf)

ΑΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ  :

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

TAYTOΠΡΟΣΩΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ)

ΑΦΜ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ)

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΚΑ  ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ  ΠΟΥ  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙTΑΙ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΒΑΝ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  Ή ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ) 

 

5.Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά περίπτωση

Ταυτότητα-Οικογενειακή κατάσταση

 

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου αιτούντα/σας και του/της συζύγου ή του άλλου μέρους του  συμφώνου συμβίωσης 

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση)

Σε περίπτωση διάζευξης, φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου/δικαστικής απόφασης, καθώς επίσης και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη.

Οι σύζυγοι σε διάσταση,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4144/18-04-2013 (Φ.Ε.Κ. 88/2013 – ΤΕΥΧΟΣ Α’), θεωρούνται έγγαμοι. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/ης συζύγου ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία θανάτου .

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι:

Σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό, οποιασδήποτε μεταβολήs στην προσωπική και οικογενειακή  κατάσταση ή μεταβολής του ποσού της σύνταξης που ενδεχομένως λαμβάνει  ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, από  φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΠΕΚΑ. Οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. (επισύναψη ΥΔ σε αρχειο word)

Ασφάλιση, συνταξιοδότηση

 

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του αιτούντος, του/της συζύγου ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω χηρείας, προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει, καθώς και η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης. Επίσης προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, σε περίπτωση που λαμβάνει Ε.Κ.Α.Σ. (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων).  

Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού (πλην ΕΕ) όπως  Δημοκρατία της Αλβανίας, Ρωσίας, χώρες της πρ. Σοβιετικής Ένωσης κλπ, προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα της αλλοδαπής, αρμοδίως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. Το ίδιο ισχύει και για τον/την σύζυγο. 

Εισοδηματικό κριτήριο

 

Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και της αντίστοιχης Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου (εκκαθαριστικού σημειώματος) της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους. που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση

Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» του αιτούντα, του φορολογικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης).

Διαμονή – φιλοξενία

 

ΜΟΝΙΜΗ και ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Η διαμονή στην Ελλάδα Oμογενών-αλλοδαπών, αποδεικνύεται κυρίως από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Από τις δηλώσεις  φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) των, τουλάχιστον 15 και μέχρι 35 ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης. (Ισχύει για όλους)

Από Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης αλλοδαπών & μετανάστευσης της Αστυνομίας από την οποία προκύπτει η “τακτοποίησή τους ως ομογενούς” στην Ελλάδα (νόμιμη διαμονή).

Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου, από άδεια/ες παραμονής, βίζες, χρόνο έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (νόμιμη διαμονή). 

Απόφαση χορήγησης Ιθαγένειας (ΦΕΚ), τυχόν άδειες παραμονής στην Ελλάδα (μέχρι την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας), οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τη μόνιμη και νόμιμη είσοδο και παραμονή στη χώρα (αφορά παλιννοστούντες, μετά το 2000, ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ) (νόμιμη διαμονή)..

Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου με σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή (ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΗ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πιστοποιεί την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση επαναπατριζόμενων Ελλήνων. 

Από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα-βεβαιώσεις από τα οποία να προκύπτει ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, βεβαιώσεις σπουδών των τέκνων, μισθωτήρια συμβόλαια, βεβαίωση ΟΑΕΔ  περί λήψης επιδόματος ανεργίας κ.λ.π. (μόνιμη διαμονή)

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σε περίπτωση φιλοξενίας, υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται το διάστημα φιλοξενίας. Επίσης φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, του φιλοξενούντος, από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση της οικίας που φιλοξενείται ο αιτών. Αν δεν προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση η οικία αυτή, τότε φωτοαντίγραφο του έντυπου Ε2 (εφόσον υπάρχει) ή το μισθωτήριο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που την ενοικιάζει. Ο αιτών εννοείται ότι δηλώνει την φιλοξενία του στο δικό του Ε1

ΜΟΝΑΧΟΙ

Βεβαίωση από την Ιερά Μονή, στην οποία να αναφέρεται εάν ο μοναχός διαμένει και συντηρείται από αυτήν.

Λοιπά δικαιολογητικά

 

Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».

 

6.Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Οι ανασφάλιστοι ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του gov.gr  ή μέσω του Κέντρου κοινότητας την αίτηση για να λαμβάνουν σε μηνιαία βάση το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Η επέκταση του επιδόματος αφορά σε όλους τους ομογενείς από την Αλβανία που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, είτε διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή απόφαση πολιτογράφησης, είτε διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία. Ειδικότερα:

Για όσους δικαιούχους διαμένουν στην Ελλάδα, όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά (από την υποβολή της αίτησης μέχρι τη διασταύρωση και τον έλεγχο των απαραίτητων προϋποθέσεων). Εάν ο δικαιούχος το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει την αίτηση και στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας του.

Οι δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των προξενικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα τις παρ. 1 και του άρθρου 93 του νόμου 4387/2016, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων χορηγείται σε όσα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας:

έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,

δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος,

το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει τις 4.320 € ή, στη περίπτωση εγγάμων, τις 8.640 €,

δεν διαμένουν σε Ιερές Μονές ως μοναχοί/ές και δεν εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και

ο/η σύζυγός τους δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αιτήσεις εισηγητικών φακέλων ΚΕΠΑ 

Αιτήσεις για τον Προσωπικό Βοηθό

Έκδοση Βεβαιώσεων Ετήσιων Καταβολών Προνοιακών Παροχών

Συμβουλευτική-Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων & γονέων

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από δύο  Κοινωνικούς  Λειτουργούς, Σχολικό Ψυχολόγο και ένα  Υπάλληλο Διοικητικού – Λογιστικού . 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2294039049

Email: k.koinotitas@4059.syzefxis.gov.gr

Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου

Διεύθυνση: 24ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Ραφήνα, 19009

Σύνδεσμοι: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων https://ypergasias.gov.gr/
ΟΠΕΚΑ
https://opeka.gr/