Σάββατο, 15 Ιουνίου,2024

Ο ΘΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης του άρθρου 77 παρ. 3 του ν.3852/2010, δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συμπαραστάτη αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του/της άμεσα θιγόμενου πολίτη – επιχείρησης. Συνεπώς, η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης καταγγελίας, ενώ πρέπει να χαρακτηρίζονται, άνευ ετέρου, απαράδεκτες και να τίθενται στο αρχείο οι καταγγελίες που υποβάλλονται για υποθέσεις τρίτων. Αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιων του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες έχει προβείο ίδιος. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν τον ανώνυμο χειρισμό της καταγγελίας τους, ο οποίος συνίσταται στην μη ανακοίνωση του ονόματος τους στην καταγγελλόμενη αρχή. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υποβολή καταγγελίας ενώπιον του Συμπαραστάτη δε διακόπτει προθεσμίες για την κίνηση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως την δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της χωρικά αρμόδιας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 § 5 εδ. γ’ επ. του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Οι ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον Συμπαραστάτη, συνήθως μέσω των αναφορών που υποβάλλονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, η οποία λήγει την 31.12.2023.

Με την εκλογή μου, ανέλαβα ένα ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό, έχοντας την δυνατότητα να συνεισφέρω ουσιαστικά στην λειτουργία και ανάδειξη του θεσμού – συστατικό στοιχείο ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη κινείται έξω από τη λογική της άσκησης της πολιτικής και της εξουσίας, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη και της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, κύριο έργο του αποτελεί η παραίνεση των μερών με στόχο την διερεύνηση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους. Είναι αμερόληπτος και ουδέτερος. Το αποτέλεσμα της κρίσης του, δεν δύναται να επιβληθεί. Αντιθέτως, συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, αναζητώντας τον καταλληλότερο τρόπο για τη γεφύρωση της διάστασης. Μέσω της διαμεσολάβησης ενδέχεται να προκύψει ότι η καταγγελία του δημότη ή της επιχείρησης είναι αβάσιμη είτε ότι η αρμόδια υπηρεσία έσφαλε.

Πλέον, οι θιγόμενοι πολίτες ή οι επιχειρήσεις έχουν μία εναλλακτική λύση για τη διευθέτηση της προσωπικής τους διαφοράς με τις υπηρεσίες του Δήμου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τους δίδεται η ευκαιρία να επιλύσουν το αίτημά τους με αμεσότητα και ευθικρισία. Ο Συμπαραστάτης δέχεται μόνο έγγραφες, επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι με τη βοήθεια των πολιτών και των επιχειρήσεων καθώς και τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, θα συμβάλλουμε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης και στην ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Ο θεσμός αποτελεί μια πρόκληση – πρόσκληση προς όλους μας για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς μας. Ας τον εμπιστευθούμε.

   
Με εκτίμηση,
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Λιάνα (Ευαγγελία) Παπανδρέου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΙΑΝΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το Γυμνάσιο – Λύκειο Παπάγου. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Χάβρης στη Γαλλία (Faculte des Affaires Internationales). Έκανε  μεταπτυχιακές σπουδές στο University of East Anglia στο Norwich της Αγγλίας και στο Οhio State University των Η.Π.Α. Έχει Μaster (L.L.M.) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδική διαμεσολαβήτρια, υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ιδρυτικό Μέλος του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ». Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Πικερμίου. Είναι πτυχιούχος καθηγήτρια πιάνου.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

email: sde@0164.syzefxis.gov.gr