Κυριακή, 26 Μαΐου,2024

Θέσεις Παρκομέτρων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Πατήστε το
2. Εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας (γράμματα και αριθμοί)
3. Επιλέξτε την Ζώνη που θέλετε να σταθμεύσετε (Α ή Β)
(Προσφέρονται 5 ώρες δωρεάν στάθμευσης στην Ζώνη Α.
Μπορείτε να επιλέξετε τις 5 ώρες δωρεάν ανεξάρτητα από την
Ζώνη που έχετε σταθμεύσει. Επιλέξτε τις ώρες που θέλετε με
τα κουμπιά και )
4. Μέθοδος Πληρωμής
a. Αν θέλετε πληρωμή με κάρτα, πατήστε το
b. Επιλέξτε τον χρόνο που θέλετε με τα κουμπιά και
c. Πατήστε και περάστε την κάρτα
d. Αν θέλετε πληρωμή με κέρματα, εισάγετε κέρματα μέχρι
να συμπληρώσετε τον χρόνο που θέλετε (βλ.
τιμοκατάλογο στάθμευσης στην άλλη πλευρά της
συσκευής) και

Προσοχή! Δεν δίνει ρέστα

5. Προαιρετικά μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριο. Δεν
χρειάζεται να το τοποθετήσετε στο όχημά σας
ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
1. Με χρήση της εφαρμογής Flowbird σε android και iOs
συσκευές (Μπορείτε και να επεκτείνετε την στάθμευση
απομακρυσμένα)
2. Μέσω της ιστοσελίδας flowbirdapp.gr (Μπορείτε και να
επεκτείνετε την στάθμευση απομακρυσμένα)
3. Με χρήση ξυστού που διατίθενται στο Κυλικείο του
Πολιτιστικού Κέντρου, στο Πάρκο Καραμανλή και στα
Περίπτερα (Πρέπει να το τοποθετήσετε στο όχημα)

USER MANUAL OF TERMINALS

1. Press
2. Enter your plate number
3. Choose Zone (Α or Β)
(5 hours of free parking are available in Zone A. You can select
the 5-hour free ticket, regardless of the Zone you have parked.
Choose the hours that you want by pressing and )
4. Payment Method
a. If you want to pay by credit card, press
b. Choose time by using and
c. Press and insert your card or use contactless
method
d. If you want to pay by coins, insert coins until you reach
the time you want (Pricelist appear in the side of the
terminal) and press

Attention! Νo change given

5. You can print the ticket optionally. You don’t need to place it in
your car

OTHER METHODS OF PARKING PAYMENT
1. With Flowbird app for android and iOs devices (Also you
can extend your parking remotely)
2. By using flowbirdapp.gr (Also you can extend your
parking remotely)
3. With scratch ticket available in the Canteen of the
Cultural Center, in Karamanlis Park and in Kiosks (You
have to place it in the car)