ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2020